Transferne cene

Transferne cene su cene po kojima se odvijaju transakcije između povezanih lica. Činjenica, da je putem formiranja transfernih cena moguće minimizirati poreske obaveze, odlučujuće je uticala na naše poresko zakonodavstvo da se ozbiljnije posveti ovom problemu. Poreski obveznik je dužan da prikaže transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu po cenama “van dohvata ruke” (tržišnim cenama), odnosno sprovede odgovarajuće korekcije u svom poreskom bilansu.

Zakonska regulativa

Način vršenja korekcija rashoda i prihoda nastalih u transakcijama sa povezanim licima uređeni su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

  • U skladu sa odredbom člana 59.  ZPDPL, transfernom cenom se smatra cena nastala u vezi sa transakcijama među povezanim licima.
  • Obveznik je dužan da transakcije po transfernim cenama  posebno prikaže u svom poreskom bilansu.
  • U svom poreskom bilansu obveznik je, dužan da posebno prikaže kamatu po osnovu depozita, zajma, odnosno kredita između povezanih lica.
  • Obveznik je dužan da uz poreski bilans podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku najkasnije do 29.06.2017.

Naša usluga

  • Izrada izveštaja o transfernim cenama, uključujući i pripremu odgovarajuće dokumentacije.
  • Prezentacija i odbrana nalaza iz izveštaja u postupku kontrole poreskih organa.
  • Podrška pri izradi politike transfernih cena za sva povezana društva.

Izrada dokumentacije o transfernim cenama je najsloženije i najteže područje primene poreskog prava gde Vam naš stručan tim može pomoći, da u kratkom roku i po veoma povoljnim cenama izvršite svoje zakonske obaveze. Pridružite se listi od preko 50 zadovoljnih klijenata koji koriste naše usluge iz ove oblasti. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na 062.515.523 ili office@rfklazovic.com.